• Šios, UAB Riglosa, žemiau pateikiamos prekių pirkimo/pardavimo taisyklės yra pilnas sąlygų, galiojančių tiek Jums (pirkėjui), tiek ir UAB Riglosa, toliau traktuojama kaip „Riglosa“ elektroninė parduotuvė (pardavėjui) rinkinys. 
 • 1. Bendrosios nuostatos
 • 1.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes „Riglosa“ el. parduotuvėje.
 • 1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas „Riglosa“ el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant „Riglosa“ el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
 • 1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
 • 1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
 • 1.3.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
 • 1.3.3. Juridiniai asmenys;
 • 1.3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
 • 1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „Riglosa“ el. parduotuvėje.
 • 1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas „Riglosa“ el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5. punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
 • 1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma „Riglosa“ duomenų bazėje taip pat, popieriniu formatu, įmonės elektroninės prekybos skyriuje.
 • 2. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga
 • 2.1. Užsisakyti prekes „Riglosa“ el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
 • 2.1.1. Užsiregistruodamas „Riglosa“ el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
 • 2.1.2. Nesiregistruodamas „Riglosa“ el. parduotuvėje.
 • 2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
 • 2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo „Riglosa“ el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
 • 2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
 • 2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas „Riglosa“ el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
 • 2.6. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
 • 2.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@riglosa.lt arba paskambindamas telefonu +370-650-56660. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas.
 • 2.8. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
 • 2.9. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. 
 • 2.10. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje „Riglosa“ (www.riglosa.lt), teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo – pardavimo taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo „Riglosa“ internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai taip pat apima reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimą, registruojantis Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius ir panašaus pobūdžio medžiagą, kurios Pirkėjas turi pilną teisę atsisakyti.
 • 2.11. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
 • 2.12. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
 • 2.13. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.
 • 3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
 • 3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes „Riglosa“ el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
 • 3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo/pardavimo sutarties su „Riglosa“ el. parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui vadovaujantis nurodymais pagal šių taisyklių 8. punktą – prekių ir pinigų grąžinimas, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (informacija VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje https://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktas.).
 • 3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
 • 3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
 • 3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
 • 3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (tel./el. paštu).
 • 3.7. Pirkėjas, naudodamasis „Riglosa“ el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
 • 4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
 • 4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis „Riglosa“ el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
 • 4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo „Riglosa“ el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
 • 4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą „Riglosa“ el. parduotuvės registracijos formoje.
 • 4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
 • 5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.
 • 5.1. „Riglosa“ el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, nebent ši el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių darbų.
 • 5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
 • 5.3. Prekių kainos „Riglosa“ el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
 • 5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
 • 5.4.1. Atsiskaitymas iš anksto suformuotu ruošiniu, bankiniu pavedimu per saugią mokėjimo sistemą „Paysera“ – pasirinkus vieną iš atsiskaitymo lange nurodomų, jūsų naudojamo banko, logotipų, apmokėsite be jokių papildomų duomenų įvedimo. Pasirinkus tokią nuorodą klientas nukreipiamas į savo naudojamą banko sistemą, kurioje užtenka tik prisijungti ir patvirtinti mokėjimą, pagal užsakyme suformuotą galutinę mokėjimo sumą, už išsirinktas prekes. Užsakymo ruošinys užpildomas automatiškai, o Pardavėjas tokiu atveju, apie sėkmingą apmokėjimą informuojamas nedelsiant, nepriklausomai nuo naudojamos el. bankininkystės sistemos ir/ar paros meto. Tokiu būdų pagreitinimas prekių ruošimo, išsiuntimo ir gavimo terminas. Atsiskaitant per „Paysera“ mokėjimo sistemą taikomi mažesni lėšų pervedimo mokęsčiai. Klientui, atsiskaitančiam šiuo būdu galioja visos tarpininko „Paysera“ taikomos sąlygos, privilegijos bei taisyklės Plačiau – https://www.paysera.lt/v2/lt-LT/sutartys/privatumo-politika-2020
 • 5.4.2. Atsiskaitymas paprastu bankiniu pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas vietinį mokėjimo pavedimą tiesiogiai padaro į UAB Riglosa Swedbank banko sąskaitą. Rekvizitai pavedimui pateikiami prieš patvirtinant užsakymą, taip pat nurodomi ant išankstinės bei PVM sąskaitų-faktūrų. Nesinaudojantis elektronine bankininkyste klientas gali sąskaitą atsispausdinti ir pavedimą padaryti savo banko skyriuje. Pirkėjas privalo mokėjimo formos skiltyje „Mokėjimo paskirtis“ nurodyti užsakymo numerį, kuris pateiktas užsakymo patvirtinimo el. laiške. Banko taikomi mokęsčiai už pinigų pervedimą į UAB Riglosa Swedbank sąskaitą nėra įtraukiami į kliento sąskaitą už prekes. Pardavėjas neatsako už tokių mokęsčių taikymą ir/ar dydį. Prieš darydami bankinį pavedimą įsitikinkite, kad patvirtinote užsakymą bei gavote tai patvirtinantį elektroninį laišką, kitokiu atveju sistemoje užsakymas neužregistruojamas. Dėmesio! Mokant tokiu būdu lėšų įskaitymas vykdomas tik pagal standartinę jūsų naudojamos el. bankininkystės tiekėjo (jūsų banko) tvarką, o pavedimai įskaitomi tik tam tikrais intervalais, atitinkamomis dienomis. Klientas, mokėdamas šiuo būdu turi būti susipažinęs su lėšų pervedimo trukme ir tikslumu pagal savo naudojamo banko nuostatas, pardavėjas šiuo atveju neatsako už lėšų įskaitymo trukmę ir užsakymas vykdyti pradedamas tik lėšoms atsiradus UAB Riglosa Swedbank banko sąskaitoje.
 • 5.4.3. Atsiskaitymas grynaisiais kurjeriui, pristatymo metu – jei pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo per kurjerius paslaugą, atsiskaityti galima ir atsiimant prekes, jas įteikiančiam kurjeriui.
 • 5.4.4. Atsiskaitymas bankine kortele kurjeriui, pristatymo metu – jei pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo per kurjerius paslaugą, atsiimant prekes galima atsiskaityti ir banko kortele.
 • 5.5. Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo bankiniu pavedimu paslaugas, įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.
 • 5.6. Pardavėjas pirkėjui išrašo sąskaitos faktūros elektroninį variantą, išankstinės sąskaitos variantas, nurodytu el. paštu, gaunamas iš karto po užsakymo patvirtinimo. Galutinė sąskaita faktūra išrašoma po apmokėjimo, popierinis tokios sąskaitos variantas įteikiamas kartu su prekėmis, elektroninis – išsiunčiamas el. paštu.
 • 6. Prekių pristatymas
 • Šiuo metu visos prekės yra pristatomos per 1-3 darbo dienas jei taip nurodyta prie konkrečios prekės arba per 3 – 7 d.d. Lietuvoje. 
 • Turite klausimų dėl prekių pristatymo laiko? Paskambinkite mums arba parašykite laišką: https://riglosa.lt/kontaktai/
 • NEMOKAMAS PRISTATYMAS: Pirkėjas, kurio apmokėjimo už produktus suma viršyja 200 €, turi teisę į nemokamą prekių pristatymą Venipak kurjeriu jo nurodytų adresu arba nemokamą prekių pristatymą į vieną iš Omniva, Venipak, DPD paštomatą.
 • Standartinio pristatymo kaina Venipak kurjeriu 3.49 €. Pristatymas vykdomas pirkėjo nurodytų adresu visoje Lietuvoje. Atsiimant siuntą reikia su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siunta įteikiama tik asmeniui, kurio vardas ir pavardė nurodomi užsakyme. 
 • Standartinio pristatymo kaina DPD kurjeriu 4.59 €. Pristatymas vykdomas pirkėjo nurodytų adresu visoje Lietuvoje. Atsiimant siuntą reikia su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, siunta įteikiama tik asmeniui, kurio vardas ir pavardė nurodomi užsakyme. 
 • Pristatymo į Omniva paštomatą kaina 3.49 €.
  • Apie pristatytas į siuntos tašką prekes informuojama SMS žinute.
  • Siunta Omniva paštomate yra saugoma 7 kalendorines dienas.
  • Į Omniva paštomatus galime pristatyti siuntas, kurių išmatavimai iki 41 cm x 38 cm x 64 cm. 
 • Pristatymo į Venipak/LP Express paštomatą kaina 3.69 €.
  • Apie pristatytas į siuntos tašką prekes informuojama SMS žinute.
  • Siunta Venipak paštomate yra saugoma 5 darbo dienas.
  • Į Omniva paštomatus galime pristatyti siuntas, kurių išmatavimai iki 41 cm x 39,5 cm x 61 cm. 
 • Pristatymo į DPD Pickup paštomatą kaina 3.99 €.
  • Apie pristatytas į siuntos tašką prekes informuojama SMS žinute.
  • Į DPD Pickup paštomatus galima pristatyti siuntas, kurių išmatavimai iki 37 cm x 44 cm x 61 cm.
  • Siunta DPD Pickup paštomate yra saugoma 7 kalendorines dienas.
 • SVARBU: Norite prekes gauti skubiai ar kitais būdais? Prašome kreiptis į klientų aptarnavimo skyrių: el.paštu info@riglosa.lt, telefonu +370-650-56660 naudojant Viber arba Whatsapp programėles. Už papildomą mokęsti pristatyti prekes gali pats pardavėjas (Jonavos mieste), autobusų siuntų tarnybos visoje Lietuvoje ir t.t.
 • Dėl prekių pristatymo už Lietuvos ribų prašome susisiekti el.paštu info@riglosa.lt, telefonu +370-650-56660 naudojant Viber arba Whatsapp programėlesdėl pristatymo sąlygų bei kainos Jums parašysime asmeniškai.
 • Standartinė prekių pristatymo kaina negalioja kai prekės svoris viršyja 10 kg. Pristatant tokią prekę susisieksime su Jumis asmeniškai.
 • Pristatant prekes į Kuršių Neriją, be išimčių galioja papildomas, 17,89 € mokęstis (šis mokestis nėra taikomas pristatant siuntas Omniva paštomatu). Pristatant siuntą į Kuršių Neriją susisieksime su Jumis asmeniškai.
 • 6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
 • 6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • 6.3. Visas prekes pristato UAB „DPD Lietuva“, UAB „Omniva LT“, UAB „Venipak Lietuva” Jūsų užsakymo informacijoje nurodytu adresu.
 • 6.4. Konkrečios valandos, kada pristatyti užsakymą, kurjeriui nurodyti nėra galimybės (išskyrus tuos atvejus kai Pirkėjas dėl pristatymo su Pardavėju susitaria papildomai pagal šių taisyklių 6.5. punktą).
 • 6.5. Preliminarus pristatymo terminas dienomis yra nurodytas kiekvienos prekės aprašyme.
 • 6.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes per 7 darbo dienas. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
 • 6.6.1. Prekės esančios pardavėjo sandėlyje Rukloje pirkėjui, po užsakymo apmokėjimo, pristatomos jau kitą darbo dieną visoje Lietuvos teritorijoje. Tai galioja, jei užsakymas suformuojamas iki 12:00 valandos, kuomet prekės iš sandėlio pateikiamos kurjerių tarnybai. Po šio termino padaryti užsakymai traktuojami jau kitai darbo dienai. Sėkmingai išsiuntus prekes, pirkėjas informuojamas automatine žinute el. paštu bei sms trumposiomis žinutėmis. Prekės kitą darbo dieną pristatomos tik esant tokioms sąlygoms:
 • 6.6.1.1. Užsakymas suformuojamas iki 12:00 valandos, darbo dienomis ir yra iš karto apmokamas bankiniu pavedimu arba tiesioginiu bankiniu pavedimu Paysera sistema;
 • 6.6.1.2. Užsakymas suformuojamas iki 12:00 valandos, darbo dienomis ir yra pasirinktas mokėjimo grynaisiais arba kortele kurjeriui atsiskaitymo būdas;
 • 6.6.1.3. Užsakytos prekės yra pardavėjo sandėlyje Rukloje, bet kokiu kitu atveju galioja įprastinės prekių pristatymo taisyklės;
 • 6.6.2. Jei užsakymas suformuojamas iki 12:00 valandos, darbo dienomis, tačiau bankinio pavedimo, arba tiesioginės mokėjimo sistemos Paysera pagalba apmokamas vėliau, užsakymo išsiuntimas perkeliamas į sekančią darbo dieną, gavimo terminas nukeliamas dviem darbo dienomis.
 • 6.6.3. Bet kuris apmokėjimas įvykdytas už užsakymą po 12:00 valandos, darbo dienomis, arba bet kuriuo metu ne darbo dienomis, užsakymo išsiuntimo terminą nukelia į sekančią darbo dieną.
 • 6.7. Tuomet, kai prekės pristatomos iš sandėlių užsienio valstybėse, pristatymas gali užtrukti apie 3 – 7 darbo dienų.
 • 6.8. Jei prekė pristatoma pagal individualų užsakymą, galioja individualiai suderinami pristatymo terminai, tačiau maksimali pristatymo trukmė neviršija 3 – 4 savaičių. Atskirų prekių pristatymo terminai gali skirtis. Preliminarus terminas yra nurodomas kiekvienos prekės kortelėje.
 • 6.9. Užsakytos prekės visuomet pristatomos vienu vežimu, o apie skirtingų prekių pristatymo laikus Pirkėjas informuojamas individualiai. Užsakytos kelios prekės gali būti pristatomos atskiromis siuntomis pagal kliento pageidavimą už papildomą standartinį pristatymo mokęstį pagal šių taisyklių 6. punktą.
 • 6.10. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
 • 6.11. Prekių pristatymo metu Jūs privalote patikrinti išorinę siuntos būklę dar dalyvaujant kurjeriui. Pastebėjus bent menkiausią siuntos pažeidimą, yra būtina surašyti pastabas apie siuntos pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą.
 • 6.12. Priėmus siuntą ir pasirašius manifestą be pastabų, laikoma, kad siunta perduota kokybiška ir tokiu atveju pretenzijos dėl prekės išorinių pažeidimų nebebus priimamos. Bet kuriuo atveju, įsipareigojimai dėl prekės garantijos lieka galioti.
 • 6.13. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
 • 6.14. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
 • 7. Prekių kokybės ir garantijos, garantinis aptarnavimas
 • 7.1. Kiekvienos „Riglosa“ el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Elektronikos prekėms taikoma standartinė europos sąjungos, 24 mėn. garantija.
 • 7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 • 7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
 • 7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
 • 7.5. Visoje ES galiojanti direktyva 1999/44/EC numato ne trumpesnį nei 24 mėn. garantinį laikotarpį. Atskirais atvejais gamintojas gali nustatyti trumpesnį arba ilgesnį terminą. Tokiu atveju taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis.
 • 7.6. Dėl garantino aptarnavimo prašome kreiptis el. paštu: info@riglosa.lt arba telefonu: +370-650-56660 (galite kreiptis šiuo tel. nr. ir naudojant Viber arba Whatsapp programėlę).
 • 7.6.1. Prekių pristatymas garantiniam aptarnavimui vykdomas pirkėjo lėšomis. Prekes garantiniam aptarnavimui parsiveža „Riglosa“ užsakomas kurjeris. Po garantinio aptarnavimo už pristatymą ir parvežimą išrašoma sąskaita, kurios neapmokėjus sutaisyta prekė negrąžinama pirkėjui.
 • 7.6.1.1. Užsakius garantinį aptarnavimą, „Riglosa“ užpildo visus reikiamus dokumentus, susijusius su prekės transportavimu. Klientui nereikia nieko pildyti ir papildomai spausdinti, klijuoti ant pakuočių, sekti. Dėl papildomų išlygų ar nesklandumų „Riglosa“ asmeniškai susisiekia su klientu.
 • 7.6.2. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir saugiai supakuoti transportuojamas prekes. Už žalą patirtą transportuojant netinkamai supakuotas, garantiniam aptarnavimui grąžinamas prekes „Riglosa“ atsakomybės neprisiima.
 • 7.7. Garantinį aptarnavimą atlieka autorizuotas „Riglosa“ serviso centras, garantinis patikrinimas atliekamas per 5 darbo dienas po garantinių prekių gavimo remontui.
 • 7.8. Garantinis taisymas atliekamas iki dviejų savaičių (dešimties darbo dienų), tačiau kilus nenumatytoms aplinkybėms, importuojant reikiamas dalis iš gamintojo, garantinis taisymas gali trukti ilgiau, apie tai informuojant klientą.
 • 7.9. Gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims.
 • 7.10. Jei prekei nustatomas gedimas atitinkantis ne garantinį, atsiradęs dėl vartotojo kaltės ir/ar netinkamo naudojimo už gedimo taisymą, detales reikalingas gedimui pašalinti ir papildomus darbus susimoka klientas. Apie apmokęstinimą klientas informuojamas ir bet kokie darbai atliekami už pinigus yra vykdomi tik kliento pageidavimu ir sutikimu. Už tokius darbus išrašoma sąskaita, kurios neapmokėjus, sutaisytas produktas klientui nėra grąžinamas.
 • 7.10.1. Jei prekei nustatomas gedimas atitinkantis ne garantinį, atsiradęs dėl vartotojo kaltės ir/ar netinkamo, o pirkėjas atsisako apmokęstinamo taisymo, prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.
 • 7.11. Jei prekei nustatomas didelis gedimas, pažeidimas dėl gamintojo klaidos, gamintojo brokas ar bet koks kitas kokybės neatitikimas reikalaujantis gamintojo taisymo – produktas klientui iš karto keičiamas nauju, nepaisant to kiek laiko produktas buvo naudotas, jei garantinio aptarnavimo terminas yra galiojantis.
 • 7.12. Klientas visuomet turi teisę kreiptis į „Riglosa“ ir mes pasistengsime suteikti operatyvią pagalbą ar reikiamą informaciją dėl prekės remonto. Kreipiantis prašome nurodyti užsakymo numerį, pirkimo datą, pirkėjo vardą, pavardę ar įmonės pavadinimą.
 • 7.13. Jei prekė nekokybiška, prekę galite grąžinti arba pakeisti per 30 kalendorinių dienų nuo įsigyjimo (prekės gavimo) dienos pagal šių taisyklių 8. skyrių.
 • 8. Prekių ir/ar pinigų grąžinimas ir keitimas
 • Prekių grąžinimo sąlygos
 • 1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 30 (trisdešimt) dienų turi teisę grąžinti arba pakeisti prekes, kurios buvo pirktos „Riglosa“ elektroninėje parduotuvėje.
 • 2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
 • Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 • Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos Apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo (įskaitant dovanas jei tokios buvo);
 • Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir saugiai supakuoti transportuojamas prekes (negalima siųsti maišelyje, kitoje nepatvarioje ir neoriginalioje pakuotėje arba iš vis nesupakuotą);
 • Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (įdėti kartu į grąžinamos prekės pakuotę).
 • 3. Norėdami pateikti prašymą dėl grąžinimo arba keitimo, prašome kreiptis el. paštu: info@riglosa.lt arba telefonu: +370-650-56660 (galite kreiptis šiuo tel. nr. ir naudojant Viber arba Whatsapp programėlę).
 • 8.1. Pinigai į banko sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, šis terminas skaičiuojamas nuo prekių atgavimo į sandėlį dienos.
 • 8.2. Nekokybiškų prekių grąžinimas ir/ar keitimas yra nemokamas. Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas pirkėjo lėšomis. Grąžinamas prekes parsiveža „Riglosa“ užsakomas kurjeris. Grąžintų prekių būklė patikrinama garantinio aptarnavimo serviso, jei grąžinamos prekės yra kokybiškos iš grąžinamos sumos išskaičiuojamas standartinis prekių vežimo Lietuvoje mokęstis (5 €).
 • 8.3 Užsakius garantinį aptarnavimą, „Riglosa“ užpildo visus reikiamus dokumentus, susijusius su prekės transportavimu. Klientui nereikia nieko pildyti ir papildomai spausdinti, klijuoti ant pakuočių, sekti.
 • 8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 • 8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
 • 8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui per 10 (dešimt) darbo dienų grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
 • 8.7. „Riglosa“ vienašališkai turi teisę iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
 • 8.8. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė, „Riglosa“ įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis”, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.
 • 8.9. Jei per garantijos terminą kliento įsigyta netinkamos kokybės prekė pakeičiama nauja tinkamos kokybės preke, pakeistajai taikomas likęs garantijos terminas, t.y. garantinis terminas nepratęsiamas.
 • 8.10. SVARBU! Prekių grąžinimo tvarka netaikoma: produktams su individualiais kliento pakeitimais, pagal pageidavimus, individualius užsakymus (pavyzdžiui spauda) sugadinančiais jų pirminę prekinę išvaizdą nepakeičiamai, individualiai užsakytoms prekėms, prekėms kurios buvo sugadintos kliento, prekėms neatitinkančioms aukščiau išvardintų grąžinimo standartų (sugadintos prekinės išvaizdos, su naudojimo, nusidėvėjimo žymėmis), prekėms grąžintinoms po 30 dienų grąžinimo laikotarpio, išimtis taikoma grąžinimo reikalavimų neatitinkančioms, tačiau nekokybiškoms prekėms.
 • 8.11. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; daugiau informacijos VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje https://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punkte.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
 • 9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė
 • 9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 • 9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis „Riglosa“ el. parduotuve.
 • 9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei „Riglosa“ el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie šios el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 • 9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 • 9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
 • 9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.
 • 10. Rinkodara ir informacija
 • 10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
 • 10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
 • 10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
 • 10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ar el. pašto adresais.
 • 10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
 • 11. Baigiamosios nuostatos
 • 11.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 • 11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Sekite mus Facebook'e